Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

ÜLKÜGRUP TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ (“ÜLKÜ GRUP” olarak anılacaktır.), http://ulkugrup.com/web sitesi ziyaretçilerinin (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına büyük bir önem vermektedir.  Başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğu mevzuat hükümlerine riayet etmek için her türlü teknik ve idari tedbiri alan ÜLKÜ GRUP işbu Gizlilik Politikası’nda Kullanıcıların hangi kişisel verilerini ne şekilde işlediğini ve veri güvenliği nasıl sağladığını, Kullanıcıların hangi haklara sahip  olduğunu açıklamayı amaçlamaktadır. Kullanıcı, http://ulkugrup.com/web web sitesini kullanarak kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda açıklandığı şekilde işlenmesine rıza göstermektedir. Kullanıcı tarafından bir başkasına ait kişisel verilerin paylaşıldığı hallerde, Kullanıcı tarafından veri sahibinin rızasının alındığını ve bilgilendirme yapıldığı varsayılır. 

ÜLKÜ GRUP, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hallerde, kişisel verileriniz kapsamında adınız, soyadınız, mesleğiniz, adresiniz, telefon ve faks numaralarınız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz, ürün sipariş bilgileriniz, ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikayetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz, internet sitesi ve diğer iletişim kanalları kullanımınıza ait bilgileriniz, ürün ve hizmetlere ilişkin tercihleriniz veya geçmişteki deneyimleriniz gibi ileteceğiniz kişisel veriler, yalnızca toplandığı amaç doğrultusunda kullanılacaktır.

Kişisel verilerinizin bu şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını kabul etmiyorsanız, lütfen http://ulkugrup.com/webweb sitesini kullanmayınız. Şirketimiz, üçüncü kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara linkler verebilecektir. Şirketimiz, bu sitelerin gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
A. GENEL İLKELER

http://ulkugrup.com/web, web sitesi üzerinden elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen aşağıdaki genel ilkelere uygun hareket etmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme


B. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

ÜLKÜ GRUP Kullanıcı kişisel verilerini Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:


Hukuki Yükümlülükler: Başta çevrimiçi kullanıcı verilerinin ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesi ve idari/adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması olmak üzere, kişisel verileriniz Şirketimizin tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde mevzuatta öngörülen şekillerde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir. 


Uyuşmazlıkların Çözümü: Şirketimiz ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, ilgili yasal merciler ile paylaşabilir. 


Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması, ürün tercihlerinizi belirleyerek sizi bilgilendirecek içerikleri oluşturmak ve sizinle paylaşmak, satın aldığınız ve talep ettiğiniz ürünler veya hizmetler ya da bilgi edinme, öneri ve şikayet gibi konularla ilgili müşteri hizmetleri faaliyetleri 

yürütmek amaçlarıyla işlenmektedir. 

C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

ÜLKÜ GRUP kişisel verileri, Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde işlemektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir: 

 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun m.5/2 (ç) hükmünde belirtilen hukuki sebebe dayanır.
 • Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun m.5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır.
 • Pazarlama ve reklam amaçlı faaliyetler, Kanun m.5/1’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilebilir.
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun m.5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.
D. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

ÜLKÜ GRUP olarak yürüttüğümüz danışmanlık faaliyetleri ve diğer hizmetlerimiz kapsamında, müşterilerimize tam ve doğru hizmet sağlamak üzere kişisel verilere ihtiyaç duymaktayız. Kişisel veriler, tarafımızca sunulan hizmetler ve iş süreçleri kapsamında yasal mevzuat ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi, iş süreçlerinin yürütülebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi ile insan kaynakları ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler vb. benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerin güvenliği ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etme konusunda yüksek hassasiyet gösteren ÜLKÜ GRUP, kişisel verileri yalnızca gerekli olduğu ölçüde hukuka uygun olarak paylaşmakta; bunun dışında herhangi bir ticari amaçla aktarmamakta veya üçüncü kişilere satmamaktadır. 
Bunun yanı sıra Kullanıcı kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde iş ortakları ve dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileriyle paylaşılabilir.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

http://ulkugrup.com/web, web sitesine yapılan ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verileri ve gezinme bilgileri gibi trafik bilgilerini; tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

F. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

http://ulkugrup.com/web web sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen süreler ve/veya işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Bu sürenin sona ermesi durumunda kişisel veriler, Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak imha edilmektedir.

2. ÇEREZLER

http://ulkugrup.com/web Kullanıcının web sitesi deneyimini iyileştirmek vb. amaçlarla çerezler kullanmaktadır. Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcı ile sunucu arasında bağlantı sağlandığında, site çerezler aracılığı ile sizi tanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza çerez gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

3. KULLANICI’NIN HAKLARI

Kullanıcı, veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

4. DATA GÜVENLİĞİ

Sitemizde izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve doğru bilgi kullanımı sağlamak için site vasıtasıyla toplanmış ve güvenliği sağlayan, uygun fiziksel, elektronik prosedürler uygulanmaktadır. Buna rağmen ÜLKÜ GRUP, kişisel bilgilerin sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek risk ve sorumluluklardan ÜLKÜ GRUP sorumlu değildir.

5. ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ

ÜLKÜ GRUP, 18 yaş altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir. Sitenin hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır.

6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Bu web sitesinin telif hakları ÜLKÜ GRUP’a aittir. Kullanıcıların kişisel bilgi edinmesi ve ürün tanıtımları amacıyla siteye internet yoluyla erişim hakkın tanınmıştır. Bu web sitesi içinde ulaşılan yazılı, görsel, işitsel, içerik, tasarım, bilgiler, bilgisayar programları ya da diğer unsurlar, ÜLKÜ GRUP’un yazılı izni olmaksızın  kısmen ya da tamamen, hiçbir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, eklemeler ya da çıkarmalar yapılamaz, ticari maksatla kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Yazılı izin alınarak bu web sitesinden yapılacak alıntılar, “ÜLKÜ GRUP TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ” unvanına yer verilerek kullanılmalıdır. Bu web sitesinde verilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini sağlamak için özen gösterilmektedir. Ancak ÜLKÜ GRUP, bu sitedeki bilgilerin yanlışlığından ya da belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zarar ve sorunlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. 

7. GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

ÜLKÜ GRUP işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası’nın yayınlandığı gün geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olunması için, Kullanıcılara gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

8.İLETİŞİMGizlilik Politikası ile ilgili soru ve taleplerinizi elektronik posta (KEP) adresi yoluyla ulkugrup@hs06.kep.tr adresinden ya da ıslak imzalı şekilde elden veya iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalı ile “GÖRECE CUMHURİYET MAHALLESİ SÜLEYMAN DEMİREL BULVAR NO: 24A1/ MENDERES İZMİR” adresine göndererek iletebilir